عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

 

1-4.قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی

قلمرو مکانی:اداره مالیات کاشان

قلمرو زمانی:مقطعی از فروردین91 تابهمن 92

 

1-5.فرضیات پژوهش

1.مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.

2.مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.

3.عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.

4.کارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.

5.مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.

 

 

1-7.مدل مفهومی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد