عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول                                                                                           شماره صفحه

جدول 2-1 : انواع معنویت 57

جدول 2-2 : مفهوم سازی معنویت در محیط کار در سه سطح فردی، گروهی، و سازمانی 59

جدول 3-1 : طیف لیکرت 74

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 3-2 : ابعاد متغیرها و تعداد کلی سؤال ها 74

جدول 3-3 : پایایی مقیاس معنویت در محیط کار 75

جدول 3-4 : پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی 76

جدول 4-1 : سطح تحصیلات 81

جدول 4-2: سابقه کار 82

جدول 4-3: جنسیت 83

جدول 4-4: وضعیت تاهل 84

جدول 4-5: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و ابعاد آن 86

جدول 4-6: آزمون همبستگی میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی 86

جدول 4-7: آزمون همبستگی میان معنویت در محیط کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 88

جدول 4-8: آزمون همبستگی میان معنویت در محیط کار و بعد ارتباط ای سرمایه اجتماعی 89

جدول 4-9: آزمون همبستگی میان معنویت در محیط کار و بعد شناختی سرمایه اجتماعی 90

جدول 4-10: ضرایب همبستگی بین متغیرها و ابعاد آنها 91

جدول 4-11: اختصار مدل رگرسیون میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی 92

جدول 4-12: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی 92

جدول 4-13: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی 93

جدول 4-14: اختصار مدل رگرسیون معنویت در محیط کار و بعد ساختاری 93

جدول 4-15: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و بعد ساختاری 94

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد ساختاری 94

جدول 4-17: اختصار مدل رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد ارتباط ای 95

جدول 4-18: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و بعد ارتباط ای 95

جدول 4-19: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد ارتباط ای 95

جدول 4-20: اختصار مدل رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد شناختی 96

جدول 4-21: تحلیل واریانس یک طرفه میان معنویت در محیط کار و بعد شناختی 96

جدول 4-22: ضرایب رگرسیون میان معنویت در محیط کار و بعد شناختی 97

جدول 4-23: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به مقصود مطالعه عوامل مرتبط سرمایه اجتماعی 98

جدول 4-24: آزمون معنی داری فریدمن 98

جدول 5-1: ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد ساختاری 104

جدول 5-2: گویه های همسوئی با ارزش های سازمان 104

جدول 5-3: ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد ارتباطی 106

جدول 5-4: گویه های کار با معنا 107

جدول 5-5: ضریب همبستگی میان ابعاد معنویت در کار و بعد شناختی 107

 

 

فهرست نمودارها                                                                                           شماره صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش 9

نمودار 2-1: ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی 33

نمودار2-2 : مدل ساختاری سرمایه اجتماعی 35

نمودار4-1: سطح تحصیلات 82

نمودار 4-2: سابقه کار 83

نمودار4-3: جنسیت 84

نمودار 4-4: وضعیت تاهل 85

 

 

 فهرست ارتباط ها                                                                                          شماره صفحه

ارتباط 1-1: برآورد حجم نمونه 11

ارتباط 3-1: تعیین حجم نمونه 72

ارتباط 3-2: نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن 77

ارتباط 3-3: آماره آزمون فریدمن 78

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد