دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1.مقدمه.. 3

1-2.اظهار مسأله.. 3

1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4.اهداف پژوهش.. 6

1-4-1. هدف کلی.. 6

1-4-2. اهداف جزئی.. 6

1-5-1. فرضیه اصلی.. 7

1-5-2. فرضیه های فرعی.. 7

1-6.تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش.. 7

1-6-1. تعاریف نظری.. 7

1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم(ادبیات  و  پیشینه  پژوهش).. 10

مقدمه.. 11

1-2-کارآفرینی سازمانی.. 11

2-1-1. مفاهیم و تعاریف کارآفرینی.. 12

2-1-2. انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی (1382).. 14

2-1-3. مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

2-1-4.انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبری،2003).. 17

2-1-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-6. رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی.. 18

2-1-7. موانع و محدودیت‌های کارآفرینی سازمانی.. 19

2-1-8. سازمان کارآفرین.. 19

2-1-9. ویژگی های سازمان کارآفرین.. 19

2-1-10. مقایسه‌ ویژگی های سازمان های سنتی و سازمان های کارآفرین.. 20

2-1-11. ساختار سازمان کارآفرین.. 21

2-1-12. عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387).. 22

2-1-13. ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 23

2-1-14. مدل های کارآفرینی سازمانی.. 24

2-2. فرهنگ سازمانی.. 26

2-4-1. تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی.. 27

2-4-2. اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی.. 28

2-4-3. نحوه شکل گیری و تداوم فرهنگسازمانی.. 30

2-4-4. مراحل ایجاد فرهنگ سازمان.. 31

2-4-5. سطوح فرهنگ سازمانی.. 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-6. تأثیر و کارکردهای فرهنگ سازمان.. 32

2-4-8. ویژگی های فرهنگسازمانی.. 34

2-4-9. تقسیم بندی انواع فرهنگسازمانی.. 36

2-4-10. مدل ها و الگوهای فرهنگ سازمانی.. 37

2-4-10-2. ابعاد فرهنگ سازمانی.. 41

2-4-11. فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 42

2-3. پیشینه پژوهش.. 46

2-3-1. پیشینه خارجی.. 46

2-3-2. پیشینه داخلی.. 49

2-3-3. مدل مفهومی پژوهش.. 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.. 54

3-1. مقدمه.. 55

3-2. فرآیند پژوهش.. 55

3-3. روش پژوهش.. 55

3-4. جامعه آماری.. 56

3-5. نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه.. 56

3-6. متغیرهای پژوهش.. 57

3-7. روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات).. 57

3-8. ابزار گردآوری داده‌ها (اطلاعات).. 58

3-8-1. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه ها.. 59

3-8-2. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها.. 60

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات).. 64

3-10. قلمرو پژوهش.. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات).. 68

4-1. مقدمه.. 69

4-2. توصیف متغیرها.. 69

4-3. تحلیل داده ها.. 71

4-3-1. آزمون همبستگی میان متغیرها.. 71

4-3-3. آزمون رگرسیون چندگانه.. 74

4-3-4. تحلیل داده ها با روش مدل معادلات ساختاری.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 82

5-1. مقدمه.. 83

5-2. تفسیر یافته های پژوهش.. 84

بحث و جمع بندی فرضیات.. 87

5-3. محدودیت های خارج از اختیار پژوهش.. 88

5-4. محدودیت های در اختیار پژوهشگر.. 89

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش.. 89

5-6. پیشنهاد های برای پژوهش های بعدی.. 91

فهرست منابع.. 92

پیوست ها.. 101

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد