عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسأله

تعاریف و نظریات متفاوتی در مورد کارآفرینی وجود دارند.اکثر تعاریف پذیرفته شده به چامپتر(1934)[1]  تعلق دارند. او کارآفرینی را به عنوان پیش نیازی برای کالاهای جدید یا کیفیت جدید کالاها،روشهای جدید تولید، ورود به یک بازار جدید و بهره برداری منابع جدید تعریف نمود.این تعریف، کارآفرینی را به عنوان ” خلق فعالیتهای جدید اقتصادی” در نظر میگیرد. در این رویکرد ، هر فعالیتی که باعث ایجاد تغییراتی در بازار می گردد کارآفرینی می باشد.براین اساس،رشد شرکت نیز به عنوان کارآفرینی در نظر گرفته می گردد زیرا رشد شرکت به همراه خود تغییراتی برای محیط درونی و بیرونی می آورد. بعلاوه، (استیونسون و جاریلو،1990) [2]  اظهار داشته اند که رشد از طریق کارآفرینی حاصل می گردد. کارآفرینی غالباً به عنوان یک پدیده  شخصی و سازمانی در نظر گرفته  می گردد. مطالعه کارآفرینی در سطح فردی یک وظیفه  آسان نیست زیرا چندین متغیر موقعیتی روی موفقیت کارآفرینان اثر می گذارد و تجزیه ی این ویژگیها دشوار می باشد.ازاینرو زمانی سودمند خواهد بود که کارآفرینی براساس رفتار شرکت مطالعه گردد ( اسلوین و کوین،1990) [3] .

کارآفرینی برای سازمانها و شرکتها صرفنظر از اندازه ی آنها حیاتی می باشد.حتی بعد از تأسیس، شرکت بایستی به این جوهره ی کارآفرینی ادامه دهد تا سهم بازارش را از دست ندهد و برای دوره ای بلندمدت در بازار باقی بماند. پس کارآفرینی اهمیت زیادی برای شرکتهای کوچک نیز دارد. این پژوهش یک چارچوب نظری معرفی می ‌کند که در آن جهت گیری کارآفرینی روی مدیریت کارآفرینی و به تبع آن روی رشد شرکت اثرگذار می باشد.پس، جهت گیری کارآفرینی حدی از فعالیتهای مدیریت کارآفرینی را تعیین خواهد نمود که نهایتاً روی رشد شرکت اثرگذار خواهد بود . متغیر مستقل این پژوهش جهت گیری کارآفرینی و متغیر وابسته این پژوهش رشد شرکتهای کوچک می باشد. عمرشرکت به عنوان یک متغیر کنترلی درنظر گرفته می گردد زیرا عامل مهمی در توصیف رشد شرکت می باشد.شرکتهای با عمر بالاتر در مقایسه با شرکتهای جوانتر از سرعت رشد پایین تری برخوردارند ( دیویدسون و همکاران،2002) [4] .

پس هرچه قدر که شرکتها عمرشان بالاتر میرود،کارآفرینی آنها کمتر می گردد( ویکلوند ، 1998 ) [5] .

در ادامه، این پژوهش چندین فرضیه را با بهره گیری از این بیانات نشان میدهد. پس، مسئله ای که به دنبال آن هستیم این می باشد که جهت گیری کارآفرینی چه تاثیری روی رشد شرکتهای کوچک دارد؟

[1]– Champter

[2]–  Stevenson and Jarillo

[3] -Slevin and Covin

[4]– Davidsson et al

[5]–  Wiklund

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه