عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه ملوین سیمن:

ملوین سیمن[1] روان شناس اجتماعی آمریکایی، نخستین کسی بود که مفهوم بی قدرتی را که در نظریات کلاسیک ارائه شده، در قالبی تجربی صورت بندی نمود.وی در مقاله ای تحت عنوان” درمورد معنای بیگانگی” مفهوم بی قدرتی را به صورتی آزمون پذیر تدوین نمود.

به نظر سیمن، ایده اصلی بی قدرتی، در دیدگاه های مارکسیستی ریشه دارد که به شرایط کارگر در جامعه سرمایه داری توجه دارد. به میزانی که ابزارهای تصمیم گیری کارگر در تملک طبقه حاکم می باشد، کارگر بیگانه و بی قدرت می باشد.سیمن معتقد می باشد توجه مارکس به بی قدرتی کارگر از توجه او به پیامد های چنین بیگانگی در محل کار ناشی شده می باشد (به گونه مثال بیگانگی بشر از بشر ، امحاء و جذب بشر ها در کالا).در آثار وبر می بینیم که این ایده فراتر از حوزه صنعت بسط یافته می باشد.

ایده بیگانگی به عنوان بی قدرتی، متداول ترین کاربرد را در ادبیات این حوزه دارد. سیمن، از آن جا که می کوشد بیگانگی را در چارچوب تئوری “انتظار و ارزش” تبیین دهد، این نوع از بیگانگی را به صورت گزاره زیر ارائه می کند:

بی قدرتی، یعنی فرد احتمال می دهد یا انتظار دارد رفتارش نتیجه یا پاداشی را که در پی آن می باشد، تعیین نکند.این نوع از توجه، از منظر روانشناسی اجتماعی می باشد. در این توجه بی قدرتی از منظر شرایط عینی در جامعه مطالعه نمی گردد، اما این به معنای آن نیست که چنین شرایطی را بایستی صرف نظر کرد. مثلاً این شرایط عینی در تعیین اندازه واقع گرایی در پاسخ های فرد به چنین موقعیتی اثر دارد.مسأله دیگر این نوع صورت بندی “بی قدرتی” از سنت مارکسیستی جداست. در این تعبیر از بی قدرتی، انتظار فرد برای اعمال کنترل وقایع را می توان به سه وجه تقسیم نمود:

  1. جایگاه عینی بی قدرتی آن گونه که عده ای آن را نظاره می کنند؛
  2. قضاوت نظاره کننده این جایگاه ها بر اساس بعضی معیار های اخلاقی؛
  3. احساس فرد از تعارض میان انتظاراتش برای کنترل و تمایلات او برای کنترل.

نظریه نیل و سیمن:

آن ها در 1964 ، بی قدرتی را مورد مطالعه تجربی قرار دادند.آن ها کوشش کردند بی قدرتی را بر حسب مفاهیم انتظار و پاداش مطالعه کنند.به نظر آن ها بی قدرتی در شرایطی پدید می آید که فرد امید یا انتظار کنترل وقایع را نداشته باشد.مثلا، قادر به کنترل سیاست یا کنترل اقتصاد نباشد.این دو پژوهشگر در تحقیقات خود ارتباط میان بی قدرتی، تحرک اجتماعی و سازمان یافتگی را مورد مطالعه قرار دادند.نتایج پژوهش آن ها نشان داد که میان بی قدرتی و تحرک اجتماعی ارتباط هست.هم چنین بین سازمان یافتگی و احساس بی قدرتی ارتباط هست. با افزایش اندازه سازمان یافتگی، احساس بی قدرتی کاهش می یابد. آن ها که سازمان یافته بودند،بی قدرتی کمتری نسبت به آن ها که سازمان یافته نبودند، احساس می کردند (رابینسون و شاور، 1976)

بی قدرتی و مشارکت سیاسی:

یکی از کسانی که ارتباط میان بی قدرتی و مشارکت سیاسی را مطالعه کرده می باشد،اولسن[2] پژوهشگر آمریکایی می باشد. اولسن بیگانگی سیاسی را به دو بخش ” ناتوانی سیاسی” و ” ناخشنودی” تقسیم کرده می باشد.مراد او از توجه ناتوانی حالتی می باشد که به صورت اجباری از سوی نظام اجتماعی بر فرد تحمیل می گردد و شامل توجه هایی زیرا سر درگمی،بی قدرتی و بی هنجاری می باشد.ناخرسندی هنگامی پیش می آید که فرد به صورت اختیاری، بیگانگی را بر می گزیند.این مفهوم شامل احساساتی زیرا عدم شباهت، عدم رضایت و توهم گرایی می باشد.

اولسن سپس مشارکت سیاسی را به سه وجه بحث سیاسی، مشارکت در رأی دادن و دخالت سیاسی تقسیم می کند.به نظر او با افزایش ناتوانی، اندازه مشارکت سیاسی کاهش می یابد. به نظر اولسن، ناتوانی متغیری می باشد که می توان با مدد آن پیش بینی نمود، آیا فرد رأی خواهد داد یا نه، و با بهره گیری از توجه ناخشنودی می توان رأی منفی را پیش بینی نمود.(اولسن،1969، 299-288)

تفاوت کار اولسن با نیل و سیمن در آن می باشد که پژوه شگران اخیر، متغیر بی قدرتی را به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته اند و اثر سازمان یافتگی و تحرک اجتماعی را بر آن مطالعه می کنند، حال آن که اولسن، متغیر بی قدرتی را در مقام تبیین کننده مشارکت سیاسی به کار می برد.

[1] M. seeman

[2] Olsen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد